ایران ایر تور
شرکت هواپیمایی
ایران ایر تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
8042
کلاس پرواز
E

زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
Boeing
شماره پرواز
4109
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6207
کلاس پرواز
Y

زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
Boeing
شماره پرواز
4109
کلاس پرواز
Q

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6904
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6904
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6207
کلاس پرواز
Y

ایران ایر تور
شرکت هواپیمایی
ایران ایر تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
8042
کلاس پرواز
E

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6207
کلاس پرواز
Q

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
VR5886
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6904
کلاس پرواز
V

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5886
کلاس پرواز
Z